Bestyrelsens beretning 2010

Sejlklubben NORD, Jyllinge 

Jyllinge, den 6. november 2010.

 

                          Generalforsamling 2010.

 

Anne bød velkommen til nye og gamle medlemmer.

 

Punkt 1. Valg af dirigent: Robert Hansen blev enstemmigt valgt og generalforsamlingen blev overdraget til dirigenten.

Robert konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og oplæste dagsorden. Dagsorden blev godkendt.

 

Punkt 2.

BESTYRELSENS BERETNING 2010:

 

Bestyrelsen konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde d. 30. november sidste år.

I løbet af vinteren, sendte vi en liste ud til jer med bestyrelsens sammensætning, en aktivitetskalender for det kommende år + medlemsliste.

Så er alle orienteret om, hvem I kan kontakte, hvis I har spørgsmål til bestyrelsen.

Sammensætning af den nye bestyrelse samt aktivitetskalender opdateres på hjemmesiden.

På vort konstituerende møde planlagde vi 6 bestyrelsesmøder, og det har vi haft. Vi har ikke haft nogen ekstraordinære bestyrelsesmøder.

Hjemmeside: Vi har kun fået billeder på fra standerhejsning i foråret. Der er ingen ændringer sket med design, da vi syntes, det ser OK ud. Vi behøver Jeres hjælp f.eks. indlæg fra sommerferien med billeder, eller info fra sejler til sejler, noget alle sejlere kan være interesseret i. Så bliver hjemmesiden sjov og levende.
Nyhedsbreve – der kom 1 ud inden standerhejsning. Flere blev det ikke til. Der kommer ikke flere nyhedsbreve ud, da hjemmesiden skal bruges i stedet.

AKTIVITERNE I 2010:

2010 har igen været et godt år for sejlklubben. Der har været stor tilslutning til alle arrangementerne. Vi har også været meget heldige med godt vejr, bortset fra vores afslutnings tur til Veddelev.

Vi planlægger arrangementerne i november måned for det kommende år, og der kan komme ændringer. Der er lang tid til næste sæson, men alligevel, tjek altid tavlen i klubhuset, udhængs skabet og evt. hjemmesiden inden et klubarrangement.

VINTERARRANGEMENT: Vi fortalte ved sidste generalforsamling, at vi ikke ville afholde vinterarrangement i år, grundet manglende tilslutning tidligere år.

Hvis I savner et vinterarrangement, så tag det op under eventuelt, så vi får hørt jeres mening og kom endelig med forslag til indhold.

DANSK SEJJLUNION:

Der blev holdt generalforsamling i det tidlige forår, i Nord Jylland. En lang tur for os at tage. Bestyrelsen besluttede, at ingen fra sejlklubben skulle deltage, da udgiften beløber sig op til ca. 3.000,- for en person – og er mest relevant for klubber med kapsejlads afholdelse, junior afd. m.m.

SEJLKLUBBEN JYLLINGE SYD: Der kommet en forespørgsel fra Jyllinge Syd, om at deltage i vores klub ture. Vi har sagt tak for, at de havde lyst til at deltage, men at vi i bestyrelsen har den opfattelse, at man skal være med i sejlklubben for at kunne deltage.

KLUBTRØJER: Vi er i gang med få lavet T-shirts med vort logo og navn. Vi har valgt farven kongeblå til t-shirt og vort logo på brystet og tekst med rødt.  

STANDERHEJSNING OG STANDERNEDHALING: 

Både til vor standerhejsning og vor standernedhaling, sørgede vore grillmestre Leif og Hans for sprøde varme pølser, bagefter var der hjemmebagte boller og kage.

Karsten kom og spillede harmonika, det løfter det hele med musik, så kan det ikke blive hygligere. Vi har den opfattelse, at I syntes, det er rart med lidt at spise og lidt hjemmebag, når man er ved at ordne båd, så mon ikke vi fortsætter med det koncept.

KLUBARRANGEMENTER:

Vi har haft 4 klub ture, hvoraf den ene var en frokost tur og 4 familietur sejladser.

PINSETUR d. 22-23. maj – Nykøbing - vi var igen i år flot repræsenteret, vi var 25 både.

Der blev tændt op i grillen, Nøk og Niels lavede en dejlig salat til os alle.

Sidder du og har en god idé til underholdning til Pinse, så giv den videre til bestyrelsen.

Som altid en hyggelig Pinse tur.

FREDERIKSVÆRK 19. - 20. juni, Birthe og John + familie havde igen i år sørget for arrangementet, hvor vi fik dejligt mad.

Peter og Rikke havde sørget for morgenmad til os alle.

Igen helt fantastisk – der var også meget stor tilslutning, vi var 19 både af sted.

Hvis Birthe og John med familie laver et lignende arrangement til næste år, bliver vi nok nødt til at sætte max. antal på, det er ikke ligefrem nemt at have det hele med i båden/bådene.

STUMPEMARKED den 15. august, blev gennemført i år, vejret var med os, og der var 12 boder. Der blev solgt for ca. 3.000 og alle hyggede sig.

RØRVIG den 11. – 12. september.

Igen deltog mange, 19 – 20 både. Der var velkomstdrink og Anette havde købt kødet ind, revelsben og oksemørbrad. Steen var grillmester, det var perfekt.

Vi havde en dejlig hyggelig aften.

FROKOST TUR VEDDELEV den 2. okt. Vi var 7 både og lidt usikre på, om vi skulle tage af sted, grundet det blæsende vejr. Vi fik en uforglemmelig oplevelse hvor en var ved at havarerer. Det hele endte godt og alle kom ind i god behold og havde en rigtig god frokost, og så hjem igen til Jyllinge Nord. Trods diverse oplevelser, fik vi konstateret, at kammeratskab og hjælpsomheden er i top her i klubben.

FAMILIETURSEJLADSER: Mikkel Brahm har stået for familietur sejladserne i 2 år. Der har desværre ikke været tilslutning til turene. Mikkel og familie har ofte stået alene og spejdet efter andre interesserede. Turene har været lagt på en hverdag og i weekender, for at der var mulighed for alle for at deltage. Vi må konstatere, at disse arrangementer ikke har interesse, derfor bliver der ikke familietur sejladser til næste år.

Mikkel vi takker dig for initiativet til disse sejladser.

INVESTERINGER I ÅR – Vi har investeret i et køleskab.

Christian Lind havde et stående, der ikke blev brugt, det kunne måske lige være noget for klubben. For køleskab + fragt har vi betalt 3 dåseøl til arbejdsholdet.

Tak til alle for køleskabet og hjælp med fragt.

I det nye år:

Påtænker vi at gennemgå vedtægterne – opdatere og se, om der skal ændres i vedtægterne. Vi er startet op på, at gennemgå dem i år, men blev ikke færdige. Ønsker I andre tiltag, hører vi gerne fra Jer.

Sluttelig vil bestyrelsen gerne takke Jer alle for, hvad I hver især bidrager med, Jeres venlige og hjælpsomme måde at være på, godt humør, handle ind, lave mad, plukke blomster, hjælpe med både op og i vandet, rydde op efter os i de forskellige klubhuse uden jeres hjælp ville vi ikke have denne dejlige klub.

Hjemmeside adresse: www.sejlklubbennord.dk

 

 

 

Punkt 3.     Fremlæggelse af revideret regnskab.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Beretningen blev

godkendt. Tommy sagde tak til de to der var med ude at hjælpe båden der

var i havari. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 

Punkt 4.     Fastsættelse af kontingent og indskud.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret, hvilket vil sige 450

kr. for medlemmer og 225 kr. for passive medlemmer.

Forslaget blev vedtaget.

 

Punkt 5.     Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

Punkt 6.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Annette Nielsen er på valg, hun blev genvalgt.

Leif Ravn er på valg, han blev genvalgt

 

Punkt 7.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Mette Brahm blev valgt.

Birthe Holm blev valgt.

 

Punkt 8.     Valg af revisor og revisorsuppleant.

Mikkel Brahm blev genvalgt til revisor.

Torben Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 9.    Eventuelt.

Anne forespurgt om der var interesse for at genoptage vinterengagementerne. Der var ikke tilslutning.

 

Jubilæum:

Vi har jubilæum 21. april 2012, Anne spurgte om der var nogle der havde idéer eller holdninger til, hvor vi skulle holde det. Der var enighed om, at det skal holdes på havnen. Forslag om at vi lejede telte, så vi slap for det store arbejde, det var der enighed om. Der var også forslag om, at vi kunne gøre lidt mere ud ad generalforsamlingen. Vi ser på hvad vi gjorde til vores 25. års jubilæum. Vi holder det i sensommeren og kun for sejlklubben, rammerne finder vi ud af senere.

 

Anne takkede Mikkel for det store arbejde han har lagt i familie sejladserne.

 

 

 

Robert erklærede generalforsamlingen for lukket.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________      ______________________________

Dirigent Robert Hansen                                   Referent Annette Nielsen