Vedtægter vedtaget på generalforsamling 6.11.2021

 

VEDTÆGTER FOR

Sejlklubben NORD, Jyllinge

 

§ 1. Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Sejlklubben Nord, Jyllinge.

Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Dens initialer er S.N.J.

 

§ 2: Formål.

Klubbens formål er at fremme lystsejlads ved afholdelse af fællessejladser og kapsejladser.

 

§ 4. Stander.

Klubbens stander er rød med et hvidt kors, omkranset af en rød kant. I øverste hjørne er vist et hvidt anker.

 

§ 5. Medlemmer.

Som aktivt eller passivt medlem af klubben kan bestyrelsen optage enhver, som ønsker at være medlem . Medlemskab inkluderer ægtefælle/samlever.

Ethvert aktivt medlem kan midlertidigt overgå som passivt medlem, hvorved indskuddet bevares.

Efter bestyrelsens forslag kan en generalforsamling udnævne æresmedlemmer. Beslutning herom kræver samme majoritet som foreskrevet for vedtægtsændringer, jf. § 18. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

 

§ 6. Udmeldelse.

Udmeldelse af klubben kan kun ske med udgangen af et regnskabsår, og begæring herom må fremsendes skriftligt til kassereren senest 14 dage før. Det er endvidere en betingelse, at det pågældende medlem, ikke er i kontingentrestance.

Ved udmeldelse ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.

 

§ 7. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Herfor kræves dog, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen. Vedkommende medlem skal dog, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom, senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har ret til at forsvare sig under generalforsamlingen. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.

 

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 18.

 

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam­lingsbe­slutning, kan kun optages som medlem ved en ny general­forsamlingsbe­slutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Ved eksklusion ydes ikke refusion for kontingent eller andre medlemsydelser.

 

§ 8. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har – med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver – den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes i november måned, indkaldes med tre ugers varsel ved elektronisk post til medlemmerne.
Det vil være muligt at anmode om skriftligt materiale

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der har været medlemmer af klubben de sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Der er kun éen stemmeret pr. medlemskab.  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden inkl. forslag bekendtgøres senest en uge før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes – hvor ikke andet i disse vedtægter foreskriver det – ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåde. Dog kan på begæring af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om  eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigenten.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne sag ikke på ny forebringes den samme generalforsamling.

Medlemmer der udnævnes som æresmedlemmer har fortsat stemme- og taleret.

 

§ 9. Generalforsamlingens dagsorden.

Dagsorden på den almindelige generalforsamling skal omfatte:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.

4.      Fastsættelse af kontingent og indskud.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg af – i lige år 2, i ulige år 3 – bestyrelsesmedlemmer.

7.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, jf. § 11.

8.      Valg af en revisor og en revisorsuppleant, jf. § 17.

9.      Eventuelt.

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et bestyrelsesflertal og skal indkaldes, når mindst 25 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer eller ét bestyrelsesmedlem skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidst nævnte to tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen og med afgivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8 stk. 2.

 

§ 11. Bestyrelsen.

Klubbens daglige ledelse forstås af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og de i henhold hertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert myndigt og aktivt medlem, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder før den generalforsamling, medlemmet vælges på.

På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

§ 12. Bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden, så ofte han finder det fornødent, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst to medlemmer samt enten formanden eller næstformanden er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflertal, jf. dog § 7, stk. 1, i tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

 

§ 13. Udvalg.

Bestyrelsen kan efter eget valg og skøn nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper, den finder nødvendigt.

 

 

 

§ 14. Regnskabsår.

Klubbens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Kassereren skal inden den 15. oktober afgive driftsregnskab for det forløbne år samt status pr. 30. september til revisor.

 

§ 15. Kontingent og indskud.

Kontingent og indskud fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og opkræves ved et af bestyrelsen meddelt konto nummer.

Passive medlemmer betaler halvt kontingent.

Æresmedlemmer er kontingent fri. Indskud betales ikke tilbage.

Kommunikation mellem klub og medlemmer foregår via elektronisk post. Det vil være muligt at anmode om skriftligt materiale.

 

§ 16. Kontingentrestancer.

Har et medlem ikke senest 1. februar betalt sit kontingent, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel ophæve den pågældendes medlemskab.

Ny optagelse kan derefter kun finde sted på de almindeligt gældende bestemmelser og mod erlæggelse af skyldigt kontingent samt nyt indskud.

 

§ 17. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en kritisk revisor og en revisorsuppleant.

Revisor skal hvert år i oktober måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning herom.

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 18. Vedtægtsændringer.

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 19. Klubbens ophævelse.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog således at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

 

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, sø sportslige formål indenfor Dansk Sejlunion og/eller i lokalområdet.