Bestyrelsens beretning 2009

Sejlklubben NORD, Jyllinge

 

Referat af generalforsamling

d. 7. november 2009

 kl. 17.30 - 18.30

i Sejlklubben Jyllinge Syds klubhus på Jyllinge Havn

 

Formanden bød velkommen til nye og gamle medlemmer.

 

1.              Valg af dirigent.

Robert Tinghøj blev valgt.  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og derfor beslutnings dygtig, herefter gennemgik dirigenten dagsorden, som godkendes uden anmærkning.

 

2.           Bestyrelsens beretning 2009.

Formanden læste bestyrelsens beretning,   her er hovedpunkterne:

 

HVAD ER DER SKET I ÅR:

Bestyrelsen:

Når bestyrelsen har konstitueret sig, sender vi en liste ud til jer med bestyrelsens sammensætning + aktivitetskalender for det kommende år + medlemsliste.

Ved generalforsamlingen sidste år, fortalte vi om nogle tiltag vi havde planlagt for 2009, det var bl.a. :

Nyhedsbrev, familietursejllads  og oprettelse af hjemmeside. Nyhedsbrev: vi vil gerne opfordre alle til at komme med input i form af oplevelser i f.eks. sommerferien og også med billeder eller, hvis der er sket noget, alle har interesse i at vide.

Familietursejllads: Mikkel vil gerne fortsætte i næste sæson og vil nok lægge turene 1 time senere. Vi håber, I har lyst til at deltage i den nye sæson.

Hjemmeside: sponsoreret af Jan og Merethe Grubak, den er oprettet og i finder den på www.sejlklubbennord.dk

 

AKTIVITERNE I 2009:

2009 har været et godt år for sejlklubben, syntes bestyrelsen – der har været stor tilslutning fra jer medlemmer til stort set alle arrangementer, både når vejret har vist sig fra sin bedste side, men også når det har været blæsende og mindre godt.

Som noget nyt, er vi nu 2 personer, der er sat på hver klub tur.

 

Vi havde et VINTERARRANGEMENT, hvor Claus Oreskov kom og fortalte om sine oplevelser på Havhingsten. Desværre var der ikke mange der deltog – stort set kun bestyrelsen,  nogle enkelte andre medlemmer og et par gæster.

- standerhejsning, der fik vi hjemmebagte boller og kage,

- standernedhaling, Leif havde igen i år tændt grillen og havde varme pølser klar til os – de var godt nok store - , og det var også en kop kaffe/the  at varme sig med.

 

KLUBTURE:

8. maj – tur til Rørvig – lå tidligt på året – alligevel var der 8 både med.

 

PINSETUR d. 30. Maj – Nykøbing - Vi var 24 både af sted – det var fantastisk.

 

HERSLEV d. 20. - 21. Juni – ja, i år var der ”Sjælland rundt på indersiden af fjorden” så her delte vi klubhuset med mange andre sejlere. En dejlig weekend, hvor der var stor deltagelse, vi var 9 – 10 både.

 

STUMPEMARKED – 16.  aug. blev desværre aflyst – der var vist mange der var interesserede, så måske, det bliver til noget i det nye år.

FREDERIKSVÆRK 5 sep. Hold da op en weekend – gråvejr, meget overskyet og vinden var 15 sm. og mere i pustene og nogle fik regn. Maden var skam ikke ringere – forret med pandekage med fisk, hovedret ristaffel og til dessert den kendte romfromage. Det var simpelthen festmiddag.

Der er ingen tvivl om, at vi kan takke Birthe og John for den store deltagelse fra Jeres side i det vejr.

 

VEDDELEV 10. okt. – denne tur blev aflyst grundet manglende tilmelding og udsigt til dårligt vejr.

 

DIVERSE:

BAGAGEVOGN – som I nok har bemærket, så er der nogle, der har fjernet den gamle – vi prøvede at sætte opslag op, i håb om at få den tilbage, eller nogle havde måske set den ligge et sted – sådan gik det desværre ikke. Leif har sørget for, at vi har fået en ny, og det tror vi de fleste af jer er glade for.

 

MØDE MED HAVNENS EJERE – CHARLOTTE OG ANDERS i april

På generalforsamlingen sidste år, var der et/flere klubmedlemmer, der spurgte, om vi ville kontakte Charlotte og Anders med henblik på bl.a. reetablering af bølgebryderne. Den opfordring tog vi til os, og vi havde et møde i april, hvor Leif og jeg deltog, om bl.a. reetablering af bølgebryderne, manglende lys på havnen i vinterperioden og opsætning af en redningspost.

Charlotte og Anders oplyste, at en reetablering af bølgebryderne ikke sker, idet det har været forsøgt på mange måder, at få bølgebryderne til at holde, men det er umuligt, og derfor vil de ikke blive reetableret.

Lyset var blevet ordnet, og vi har ikke hørt videre om redningsposten.

Vi havde et uformelt og hyggeligt møde.

 

HERSLEV 40 ÅRS JUBILÆUM Leif og jeg repræsenterede vores sejlklub og gav dem et søkort i ramme lige til at hænge op – det er udgivet af Egns historisk Museum, og Karsten Hack har været med til at lave dette mesterværk af et søkort. Jeg tror godt vi kan sige, at Karsten har – været primus motor – for dette søkort.

Ellers er vore udgifter jo bl.a. gået til leje af klubhuse rundt omkring og leje af klubhus til vinterarrangement og generalforsamling, det koster ca. 1.000 – 1.500 hver gang.

Når vi har lånt klubhus i år, har sejlklubben kvitteret med søkortet, som er udgivet af Egns historisk Museum. Vi har sparet – men det fortæller vor kasserer Jette meget mere om.

Det er jo en fornøjelse for os i bestyrelsen, at så mange har haft mulighed og lyst til at deldage i aktiviteterne, det takker vi for, og det gør det sjovere for os, når der er opbakning fra jer.

 

I det nye år:

Påtænker vi

hjemmeside – gøre den mere spændende og bedre design. At sende nyhedsbreve ud via mail til de, der har mail og til de øvrige pr. post.

Sluttelig vil bestyrelsen gerne takke: Jan og Merethe Grubak, der sponsorerer vor hjemmeside til klubben og ikke mindst sætter ressourcer af til hjælp med oprettelse og vedligeholdelse af denne. Jan vær sød at bringe en hilsen til Steen med tak for hjælpen.

Tommy for din planlægning og altid store hjælp med optagning og isætning af vore ”både” du er der også altid, hvis vi har brug for hjælp eller et godt råd.

 

Mikkel der tog udfordringen op med familietursejlladser i det gamle og forsætter i det nye år.

Birthe og John for deres store arbejde og initiativ til en meget festlig weekend i Frederiksværk. Vi har en ting til jer fra klubben - som tak for det store arbejde i har gjort, ikke bare i år, men gennem flere år.

 

Jette Prys for dit arbejde som kasserer

 

Jørgen Skoubo for dit arbejde som revisor.                          

Det var beretningen fra bestyrelsen.

 

 

                 Formandens beretning

Tilføjelser til beretningen: Tommy fortalte at der kommer nye billeder op at hænge i klubhuset

Spørgsmål: Skal nyhedsbrevet opfattes som et officielt klubblad? Nej, vi har ikke materiale nok.

 

3.              Fremlæggelse af revideret regnskab

                 Kassereren fremlagde det reviderede regnskabet

                 Beretningen og regnskabet blev godkendt.

 

4.              Fastsættelse af kontingent og indskud

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret, hvilket vil sige 450 kr. for medlemmer og 225 kr. for passive medlemmer.

Forslaget blev vedtaget.

 

5.              Indkomne forslag

                 Ingen indkomne forslag.

 

6.              Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

                 Thomas Nørregård blev genvalgt.

                 Anne Frederiksen blev genvalgt

                 Jette Jeppesen modtager ikke genvalg

                 Allan Jeppesen blev valgt.

                

7.              Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                 Hans Nielsen ønsker ikke genvalg Mette Brahm blev valgt.

                 Henrik Vahlun ønsker ikke genvalg – Birthe Holm blev valgt.

 

8.              Valg af revisor.

                 Jørgen Skoubo ønsker ikke genvalg – Mikkel Brahm blev valgt

 

9.              Valg af revisorsuppleant

                 Torben Jørgensen blev genvalgt.

10.

Eventuelt.

Tommy takkede os alle fordi alle har været forstående når bådene skal op af vandet.

 

Leif gav udtryk for, at mange standere var meget lasede, hvilket skæmmer helhedsbilledet. Han opfordrede til, at medlemmerne køber nye standere.

 

Carsten gav udtryk for, at hans båd har stået på grund hele sommeren, især ved lavvande. Han har giver Charlotte Lind besked.

Jørgen Hempel kunne tilslutte sig, og mente at bestyrelsen skulle rette henvendelse til Charlotte, da det var hele E-molen der havde tilsandingsproblemer.

Anne fortalte, at Charlotte Lind havde givet klart udtryk for, at bestyrelsen/sejlklubben ikke skulle blande sig i havnens problemer, det var det enkelte lejer i havnen, der selv skulle rette henvendelse. Jørgen Hempel var ikke enig, han mente, det var klubbens formål, at være talsmand for medlemmerne. Dirigenten læste derfor formålsparagraffen op, som ikke kunne understøtte Jørgens  holdning. Carsten kunne fortælle, at det også var procedure, at hvert medlem selv skulle henvende sig, da han var formand i Erik Linds tid.

 

Formanden takkede den afgående kasserer, den afgående revisor og Birthe og John for altid at lave god mad på turene. Jan og Margrethe Grubak blev takket for at sponsorerer hjemmesiden. Tommy og Leif blev takket for deres altid gode indsats over for os alle.

 

Herefter tog dirigenten ordet og takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.                                                                              

 

 

 

 

 

 

___________________________      ___________________________

Dirigent Robert Tinghøj                                       Sekretær Annette Nielsen